Bolagsstyrelse

TL Byggs styrelse ska enligt gällande bolagsordning bestå av lägst tre högst fem ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter varav en är medarbetarrepresentant. Styrelsen arbetar enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.