Affärsetik och inköp

TL Byggs affärsetik beskriver bolagets grundläggande värderingar och normer och ska fungera som vägledning i våra relationer till varandra, till kunder, samarbetspartners och samhället i övrigt. TL Bygg ska uppfattas av kunder och intressenter som ett ärligt och trovärdigt bolag med hög moral och en långsiktig syn på relationer och affärer.


Affärer och integritet

Vi värnar om sunda affärsmetoder i den egna verksamheten och i relation till leverantörer och andra partners. Vår policy innehåller vår uppförandekod och riktlinjer för hur vi gör affärer. TL Bygg har utöver det signerat och stödjer Sveriges Byggindustriers uppförandekod samt tillämpar Institutet Mot Mutors näringslivskod. Vi följer FN:s Global Compact och står bakom dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Under 2016 infördes en funktion för visselblåsning. Vi fortsätter också att se över och uppdatera policy och rutiner utifrån resultatet i riskkartläggningen.

Inköp och leverantörer

TL Bygg är en stor inköpare och har hundratals leverantörer. Till dem kommunicerar vi våra värderingar, förväntningar och krav. Varje enskilt projekt ställer specifika krav som definieras i uppdragskontrakt eller leveransavtal. Avtal inom ramen för våra byggprojekt innehåller detaljerade krav på miljö, kvalitet och arbetsmiljö. För att säkra bra materialval använder vi miljödatabasen Byggvarubedömningen. 

På TL Bygg är vi ärliga och öppna i våra relationer med affärspartner och tredje part och vi förväntar oss att våra affärspartner och deras leverantörer i sin tur beter sig på samma sätt. På företaget lever vi upp till våra åtaganden och respekterar de överenskommelser vi har ingått. Vi förväntar oss att våra affärspartner för vidare våra eller likvärdiga värderingar, genom hela leveranskedjan. Vi räknar också med att de agerar enligt värderingar som stämmer överens med vår uppförandekod och visar att de följer dessa.