Hållbarhet

Hos oss på TL Bygg genomsyrar hållbarhet det dagliga arbetet och är en närvarande faktor genom hela processen.

Vi är måna om att på olika sätt bidra till ett bättre samhälle att leva i. Det gör vi genom att verka för ett socialt engagemang och ansvarstagande som ger mervärden för samhället, samtidigt som det stärker våra medarbeteras självkänsla och stolthet för sin arbetsgivare och produkt. Och det i sin tur får vi genom att arbeta mot tydliga och höga miljömål i våra enskilda projekt och i företaget som helhet, med uppföljningar och utvärderingar som kommuniceras öppet genom hela organisationen.

Hos oss är hållbarhet en självklar del av det dagliga arbetet och finns med genom hela byggprocessen, från tidiga såväl som förebyggande skeenden i projektet ända fram till överlämning. Det är med i allt från affärsmodeller, kundperspektiv och produktion till investeringar i våra nutida och framtida medarbetare.

BF9K & KMA

Vi arbetar med ständiga förbättringar inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö i våra byggprojekt. Det innebär att vi årligen tar fram mätbara mål, följer upp resultat mot målet samt mäter effekt av de förändringar vi genomför i interna revisioner, kundundersökningar och medarbetarundersökningar.

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i våra projekt där våra chefer har ett särskilt ansvar och kompetensutvecklas kontinuerligt inom området.

Vi på TL är sedan 2002 Certifierade enligt lednings- och produktcertifieringssystemet BF9K vilket fungerar på samma sätt som ISO-certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö men är ett system helt anpassat för byggbranschen.

En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller för att säkerställa att vi lever upp till gällande samhällskrav i Plan- och Bygglagen, Boverkets Byggregler (BBR), Boverkets Konstruktionsregler (EKS), miljöbalken och arbetsmiljölagen samt gällande kontrakt och avtal. Utöver det innehåller BF9K-certifieringen även krav på rutiner i projekten, administrativa rutiner och krav på kompetens och utbildningar.

Varje år genomförs en två dagar lång extern revision av det oberoende certifieringsorganet DNV GL för att säkerställa att vi lever upp till gällande BF9K:s certifieringsregler.

Social hållbarhet

Vi är noga med att arbeta aktivt med social hållbarhet, både internt och externt, vilket inkluderar sådant som medarbetarundersökningar, affärsetiska regler, kompetensutveckling och jämställdhet med mera. Läs mer under avsnittet om TL Byggs arbete med social hållbarhet.