Visselblåsning

Vi strävar efter att driva vårt företag på ett långsiktigt och hållbart sätt. Därför är det viktigt för oss att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att göra det enkelt för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller våra policys har vi inrättat ett visselblåsningssystem/whistleblowsystem. Genom detta system kan anställda, kunder och samarbetspartners enkelt göra en anmälan och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Du kan göra din anmälan på olika sätt:

  1. Rapportera anonymt genom rapporteringsverkstyget genom wb.2secure.se och fyll i företagskoden pkt762
  2. Maila in ärendet till adressen wb@2secure.se
  3. Skriv ett brev och sänd till 2Secure, Box 34037, SE100 26 Stockholm
  4. Ring till 0771-77 99 77 mellan kl 08:00-16:00 under vardagar.

 

Så funkar det

Du kan uppmärksamma oegentligheter som pågår, har pågått eller planeras i din organisation. När du lämnat en uppgift görs den anonymt och får ett specifikt nummer. Detta nummer kan du använda för att följa upp eller komplettera uppgifterna.

Du kan endast uppmärksamma allvarliga fall av missförhållanden som berör personer i ledande befattningar såsom chefer, ledningsgrupp, styrelse och övriga nyckelpersoner i enlighet med företagets policy för Whistleblowing. Allmänna klagomål, missnöjen och mindre förseelser ska rapporteras direkt till närmaste chef eller HR-avdelning.

Vår externa aktör kommer, i syfte att underlätta en utredning, efterfråga dina kontaktuppgifter. Dessa är helt frivilliga att lämna. All information hanteras med största sekretess och du är alltid garanterad anonymitet. Datainspektionens restriktioner reglerar vad som får och inte får lämnas i ett whistleblowingsystem och är de kriterier som efterföljs vid hantering av inkomna ärenden.