Hantering av personuppgifter

Information om hur TL Bygg hanterar personuppgifter

TL Bygg, med organisationsnummer 556225-4440, är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).  

1.       Dina personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig i ett antal olika fall. De beskrivs mer i detalj längre ner.

  1. För att ha en affärsrelation
  2. För avtal och ekonomisk hantering
  3. Vid inpassering till våra byggplatser eller lokaler
  4. För att skicka information och nyhetsbrev
  5. För att anordna Event
  6. Vid besök på vår Hemsida

1.1                När vi behandlar dina personuppgifter

I vår verksamhet har vi affärsrelationer med kunder och leverantörer och vi behöver ha möjlighet att få in både nya kunder och leverantörer. För att etablera eller upprätthålla kontakten med dig och bygga vår affärsrelation samt leverera överenskomna tjänster behöver vi lagra dina kontaktuppgifter.

Ändamål: För att etablera eller upprätthålla affärsrelation med dig som kund, potentiell kund eller leverantör

Behandlingar som utförs:

• Etablera en affärsrelation

• Upprätthålla en affärsrelation

• Leverera överenskomna tjänster

 

Personuppgifter som behandlas:

• Namn

• Företag

• Befattning

• Kontaktuppgifter (adress, e-postadress och mobilnummer)

•  Personnummer för privatkunder

•  Utbildningsintyg och dokumentation om utfört arbete.

Laglig grund: Intresseavvägning, samt lagkrav

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att hantera vår affärsrelation och för att leverera överenskomna tjänster.

Lagringstid: Uppgifterna behandlas maximalt 2 år från senaste kontakt, förutom underlag för att uppfylla ansvar som sparas maximalt 6 månader efter ansvarstidens slut.

 

För dig som vi har en affärsrelation med som antingen kund eller leverantör behöver vi använda vissa av dina personuppgifter i avtal och i våra ekonomiprocesser. Detta gäller för att upprätta avtal, hantera fakturor och betalning samt föra redovisning behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig.

Ändamål: För avtal och ekonomiprocesser (fakturering, betalning och bokföring)

Behandlingar som utförs:

• Skriva och administrera avtal

• Fakturera kund

• Ta emot och hantera leverantörsfaktura

• Hantera betalning och bokföring

 

Personuppgifter som behandlas:

• Namn

• Företag

• Identifikation för faktura såsom avdelning eller kostnadsställe

• Fakturainnehåll såsom specifikation av tjänster och priser

Laglig grund: Intresseavvägning, samt lagkrav

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att ta betalt för våra tjänster samt erlägga betalning för inköpta tjänster.

 

Vi behandlar dina personuppgifter för bokföring med stöd av bokföringslagen.  

Lagringstid: Uppgifterna behandlas maximalt 2 år från senaste kontakt förutom

bokföringsunderlag som sparas maximalt 7 år 

 

För att besöka våra kontor eller inpassering till byggplatser behöver vi hantera vissa uppgifter om dig. På byggplatser vi ansvarar för används ID06 inpassering. Som underentreprenör ingår villkor för personuppgiftsbehandling i ditt UE avtal med oss.

Ändamål: För inpassering på kontor eller byggplats

Behandlingar som utförs:

• Inpassering till byggplats

• Inpassering till kontor

• Kontroll av behörighet och erfordrad utbildning på byggplats

• Elektronisk personalliggare på byggplats

 

 

Personuppgifter som behandlas:

• För Underentreprenör behandlas uppgifterna du lämnar på inskrivningsblanketten

• Namn

• Företag

• ID06 kortnummer vid ID06 registrering

• Tid och plats för inpassering

 

 

Laglig grund: Intresseavvägning, samt lagkrav

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna sörja för din och övrigas säkerhet på arbetsplatsen inklusive brandskydd, olycksfall, stöldskydd och evakuering.

 

Vid inpassering till Byggplats och registrering i elektronisk personalliggare behandlar vi även dina personuppgifter med stöd av skatteförfarandelagen.

Lagringstid: Uppgifterna lagras från att uppgifter inhämtats i maximalt 2 år efter besök eller avslutat projekt.

Delning av uppgifter för ID06 registreringar: ID06 registreringar delas med ID06 enligt villkor som du som innehavare av ID06 kort via din arbetsgivare avtalat med ID06.

 

För att skicka företagsinformation och nyhetsbrev behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig.

Ändamål: För att skicka företagsinformation och nyhetsbrev

Behandlingar som utförs:

• Utskick via e-post

• Utskicka via vanlig post

 

 

Personuppgifter som behandlas:

• Namn

• E-postadress eller postadress

• Tid och innehåll för utskick

 

 

Laglig grund:

Avtal, samt intresseavvägning

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal om utskick av nyhetsbrev till dig som mottagare.

 

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning för utskick av företagsinformation till press- och branschkontakter.

 

Lagringstid: Uppgifterna lagras i maximalt 2 år från senaste aktivitet.

Uppsägning: Du kan när som helst själv avsluta din prenumeration på nyhetsbrev.

 

För att ta emot anmälan samt genomföra event kommer vissa personuppgifter för dig som anmält dig att behandlas.

Ändamål: Deltagande på event

Anmäler du dig till ett event kommer vi att registrera de uppgifter du anger i anmälan samt registrera din närvaro vid eventet.

Behandlingar som utförs:

• Anmälan till event

•  Medverkan vid event

 

 

Personuppgifter som behandlas:

• Namn

• Epostadress

• Tid och innehåll för utskick

• Önskemål av kost i förekommande fall

• Tid och plats för eventet

• Närvaro vid event

Laglig grund:

Intresseavvägning

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning för att kunna ta emot anmälan samt genomföra event.

Lagringstid: Uppgifterna lagras i maximalt 2 år från senaste aktivitet.

 

När du besöker vår hemsida kommer din IP adress lagras, samt vi kommer att använda cookies på websidan för att analysera hur den används.

Ändamål: Besök på hemsida

Besöker du vår hemsida kommer din IP adress användas i webtrafiken för att hämta websidan. Vi kommer även använda cookies på websidan för att analysera hur websidan används.

Behandlingar som utförs:

• Besök på hemsida

 

 

Personuppgifter som behandlas:

• IP adress

• Cookie filer

 

 

 

Laglig grund:

Intresseavvägning

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning för att kunna tillhandahålla en websida för företaget.

Lagringstid: Uppgifterna lagras i maximalt 6 månader från ditt senaste besök på hemsidan.

 

1.2              Vi lämnar ut personuppgifter till

TL Bygg kommer att lämna ut Kontaktuppgifter* till moderbolaget (Atrium Ljungberg AB) och övriga dotterbolag i koncernen eller andra noggrant utvalda företag som vi samarbetar med där vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal.

Förutom moderbolaget i koncernen är de huvudsakliga kategorierna av parter som kan komma att motta personuppgifter:

  • Våra underentreprenörer i de fall dessa behöver kontakt med dig som är kund.
  • Våra leverantörer av IT-tjänster vi använder för att behandla dina personuppgifter.

Om myndighet med lagstöd kräver att vi lämnar ut vissa uppgifter är vi skyldiga att göra det.

1.3              Överföring utanför EU/EES

Vi och de aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall använder vi oss dock av tredje parter samt av IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om leverantören har stöd för överföringen enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att överföringen kan grundas på EU-kommissionens beslut eller standardavtalsklausuler. Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter, t.ex. om vilken laglig grund vi har för delningen eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett ovan.

1.4              Känsliga personuppgifter

Särskilda/känsliga personuppgifter lagrar TL Bygg endast baserat på lagkrav, eller om du på eget initiativ delat känsliga personuppgifter och givit ditt samtycke till behandlingen. Exempelvis om funktionshinder och behov av stöd vid event, inpassering på byggplats.

1.5             Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi har gjort en bedömning att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i slutet av den här integritetspolicyn.

2.     Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Nedan kan du läsa mer om vilka dessa rättigheter är.

Om du har några frågor om rättigheterna eller vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned i dokumentet.

2.1              Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det samtycke som du lämnat till oss för vår behandling av dina personuppgifter.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. I vissa fall kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter även om du invänt mot behandlingen. Det kan ske om vi kan uppvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga ärende.

2.2            Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och få en kopia av dina personuppgifter.

2.3            Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

2.4            Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlas för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället vill att vi begränsar hur vi behandlar dina personuppgifter.

2.5           Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

2.6            Rätt att inge klagomål

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.

3.     Kontakt

Vill du ha kontakt med oss angående personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss på:

Post: TL Bygg, Personuppgiftsombud, Box 4030, 131 04 Nacka 

Epost: personuppgiftsombud@al.se

Telefon: 08-615 89 00