Färdplan 2045 - ett fossilfritt Sverige

Vi är med i Färdplan 2045 som innebär att vi på TL Bygg till dess ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser.
Bygg- och anläggningssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan medan riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Det är vår skyldighet som byggentreprenör att vara med och bidra till samhällets gemensamma mål

Färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor är byggbranschens initiativ för ett fossilfritt Sverige 2045. Det är ett solidariskt samarbete mellan aktörer i branschen där vi öppet delar med oss av erfarenheter och kunskaper som snabbare ska leda oss mot det målet.

Alla aktörer som är medlem av Färdplan 2045 är uppmanade att:

  • Sätta upp egna klimatmål och implementera dem i hela verksamheten till 2022.
  • Öka kompetensen om vilket ansvar och vilken möjlighet som finns att minska klimatpåverkan i hela plan- och byggprocessen.
  • Nyttja upphandlingsformer och/eller strategiska samarbeten som stimulerar ökad samverkan och dialog mellan aktörer i värdekedjan.
  • Lämna information om klimatpåverkan vid anbud och offerter även utan beställarkrav för att driva på utvecklingen på marknaden.
  • Hållbarhetsrapportera för att redovisa och sätta mål på sin verksamhets klimatpåverkan.
  • Digitalisera hela plan- och byggprocessen för att stödja minimering av spill, resurseffektiv materialanvändning, produktion och logistik.

Alla entreprenörer är uppmanade att:

  • Utveckla skalbara produktionsmetoder som möjliggör användning av material med låg eller netto noll klimatpåverkan, ökad återanvändning och slutna materialflöden under nyproduktion, ombyggnad och rivning. 
  • Ställa klimat- och kompetenskrav på leverantörer, arkitekter, konsulter och underentreprenörer. Följ upp klimatkraven systematiskt, gör det kostsamt att göra fel och lönsamt att göra rätt.