Vårt KMA-arbete

KMA är en central del av vår verksamhet och för vår affär där inget tas för givet eller lämnas åt slumpen.

Vi arbetar med ständiga förbättringar inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö i våra byggprojekt. Det innebär att vi årligen tar fram mätbara mål, följer upp resultat mot målet samt mäter effekt av de förändringar vi genomför i interna revisioner, kundundersökningar och medarbetarundersökningar.

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i våra projekt där våra chefer har ett särskilt ansvar och kompetensutvecklas kontinuerligt inom området.

BKMA 

Vi är sedan 2002 certifierade enligt lednings- och produktcertifieringssystemet BKMA (tidigare kallat BF9K) vilket fungerar på samma sätt som ISO-certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö men är ett system helt anpassat för byggbranschen.

En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller för att säkerställa att vi lever upp till gällande samhällskrav i Plan- och Bygglagen, Boverkets Byggregler (BBR), Boverkets Konstruktionsregler (EKS), miljöbalken och arbetsmiljölagen samt gällande kontrakt och avtal. Utöver det innehåller BKMA-certifieringen även krav på rutiner i projekten, administrativa rutiner och krav på kompetens och utbildningar.

Varje år genomförs en två dagar lång extern revision av det oberoende certifieringsorganet DNV GL för att säkerställa att vi lever upp till gällande BKMA:s certifieringsregler.

NKI

Efter avslutat projekt får varje kund möjligheten att ge feedback på vårt arbete. På så vis kan vi direkt fånga upp frågor som vi behöver arbeta med i framtida projekt. I undersökningen tas ett antal olika frågeområden upp, som t.ex. bemötande, information och problemlösning.