Vi släpper rapport om jargongens betydelse för välmående

21 feb 2022, 13:14
Under hösten 2021 har vi på TL Bygg genomfört ett större internt arbete kring inkludering med fokus på jargong och bemötande. Det arbetet har dokumenterats och renderat i en transparent rapport som de, i samarbete med initiativet Sila Snacket, nu släpper.

- Jag älskar verkligen byggbranschen men det finns element i den som inte är riktigt lika bra och som verkar exkluderande istället för inkluderande, som de likväl skulle kunna vara. Jargong är ett av dessa element. Under hösten har vi därför gjort ett internt arbete tillsammans med före detta snickaren och numera genusvetaren Charlie Klang. I det arbetet har vi försökt ta reda på varför hård jargong är så vanligt och varför mönstret många gånger är så svårt att bryta, berättar Johan Edlund, vd på TL Bygg.

Tanken med rapporten är dels att TL Bygg själva vill få en djupare inblick i sina medarbetares välmående kopplat till jargonger, och att få insikter om hur de ska arbeta vidare med frågan för att bli bästa möjliga arbetsgivare. Men det är också viktigt för dem att sprida insikterna vidare så att andra företag med en liknande problematik kan dra viktiga lärdomar och inspireras att själva genomföra ett liknande arbete.

- Det är såklart lite läskigt att dela med sig av sitt företag på det här sättet men arbetet är en förutsättning för att vi själva ska komma snabbare framåt och varför inte inspirera andra när vi ändå håller på? Vi vet att vi är långt ifrån ensamma om att kunna bli bättre på inkluderande snack, förklarar Johan.

Under arbetets gång har alla anställda i företaget genomfört en workshop i ämnet där samtalen baserats på statistik och intervjumaterial som samlats in bland medarbetarna i ett tidigare skede. Allt samlat material har sedan renderat i rapporten ”Sila Snacket – ett byggföretags kultur i förändring” och av den framkommer några tydliga teman.

- Genom att analysera enkätsvar och föra samtal i både intervjuer och workshops visar det sig att anställdas välmående och trivsel är starkt kopplat till känslan av gemenskap. Rapporten tar upp vad en god gemenskap anses vara och visar att humor och skämt i jargongen ofta används för att skapa tillhörighet. Men det är också i samband med humor som flera diffusa begrepp blir förekommande och där tycks det inte finnas en tydlig gränsdragning mellan ett språkbruk som är okej och inte. Istället finns en gråzon i jargongen där det varierar från person till person vad som är okej och inte, vilket ökar risken för missuppfattningar, kränkningar eller exkludering, berättar Charlie Klang som är författare av rapporten.


Rapporten har gjorts i samarbete med Sila Snacket, ett initiativ grundat av byggentreprenören själv, som arbetar för att skapa mer inkluderande arbetsplatser runt om i landet. Den finns att läsa och ladda ner i sin helhet på silasnacket.se.