Social hållbarhet

Social hållbarhet en självklar del av vår verksamhet, vare sig det gäller våra egna medarbetare eller människor i vår omgivning.

För oss på TL Bygg innebär social hållbarhet att vi på eget initiativ och i samverkan med våra kunder arbetar för att skapa både affärsnytta och samhällsnytta. För att säkerställa kvaliteten i vårt arbete med social hållbarhet arbetar vi aktivt med följande frågor:

Värdegrund och kultur

TL Byggs värderingar pålitlighet, samverkan, långsiktighet och engagemang genomsyrar allt vi gör och är vägledande i våra möten med intressenter. Vi säkerställer genom återkommande möten och konferenser att dessa värden efterlevs och är djupt förankrade i varje medarbetare.

Great Place To Work

Vi medverkar i GPTW:s utvärdering av Sveriges arbetsplatser. I denna identifieras våra styrkor och utvecklingsområden som arbetsgivare genom en medarbetarundersökning. Undersökningen delas in i trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

TL Bygg har dessutom tillsatt en arbetsgrupp där både tjänstemän och yrkesarbetare är representerade, där vi arbetar med de utvecklingsområden som synliggjorts i undersökningen.

Kompetensutveckling

Vår övertygelse är att tydligt ansvar, frihet och stimulerande arbetsuppgifter höjer motivationen och engagemanget hos våra medarbetare. Som en hjälp i detta arbete har vi en Performance Management-process. Den syftar till att förankra TL Byggs strategi och målsättningar hos alla medarbetare och att säkerställa att alla medarbetare har en klar insikt i vad de förväntas uppnå under året och hur de ska agera för att nå sina mål.

Affärsetik

TL Bygg är, och har alltid varit, kollektivanslutna. Vi är medlemmar av Sveriges Byggindustrier och har därmed också skrivit under på att följa deras uppförandekod som innebär att bolaget och dess anställda följa lagar och föreskrifter samt verka för en sund konkurrens och tidsenliga relationer. Vi tillämpar även Institutet Mot Mutors näringslivskod för att ytterligare säkra ett affärsetiskt förfarande. Läs mer under Affärsetik och inköp.

BF9K

TL Bygg är BF9K-certifierade vilket betyder att vi uppfyller gällande krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering men är direkt anpassad för byggbranschen.

Jämställdhet

På TL har vi en väl förankrad jämställdhetspolicy som är fastställd av bolagets styrelse. Kort sammanfattat ska alla människor oavsett kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, och gränsöverskridande identitet eller uttryck ges samma möjligheter beträffande anställning, utbildning, utveckling och befordran inom ramen för sin kunskap, vilja och/eller förmåga. Vi ska sträva efter jämställdhet och mångfald inom alla områden.

Praktik i projekt

I samarbete med skolor erbjuder vi studerande praktikplatser i många av våra projekt. Resultatet har varit väldigt positivt och över 90% av våra praktikanter har senare fått anställning i företaget.

Trygghet och säkerhet

Vi ser trygghet och säkerhet som en väldigt viktig del av vårt arbete med hållbarhet. Det gäller både för personal och boende i området. I våra projekt arbetar vi aktivt med hälsa och säkerhet genom att identifiera och förebygga risker. Varje arbetsplats har anpassade ordnings- och skyddsregler för sin verksamhet och vi genomför regelbundna skyddsronder och arbetsberedningar för att hålla säkerhetsarbetet levande under byggtiden. Tjänstemännen i platsledningen är utbildade i ByggArbetsmiljöSamordning (BAS-P/U) och skyddsombud utses av yrkesarbetarna. Vi rapporterar och följer upp eventuella tillbud i verksamheten.

Arbetsplatsträffar

På TL Bygg har vi återkommande arbetsplatsträffar för att lyfta frågor som kommer under projektets gång. Tillsammans med vårt arbete med arbetsmiljö och säkerhet skapar det en god arbetsmiljö med engagerade och hållbara medarbetare och en säker arbetsplats att vistas på.

Kommunikation med hyresgäster

Det är viktigt för oss att löpande informera hyresgästerna om status i projekten. Det gör vi genom utskick, i första hand e-post, så att de vet vad som händer i deras hem och huset de bor i. Vi förstår känslan av osäkerhet att lämna över sitt hem i externa händer och är måna om att respektera hyresgästernas oro.

Visselblåsning

Det viktigt för oss att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.
För att göra det enkelt för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller våra policys har vi, i samarbete med Atrium Ljungberg, ett visselblåsningssystem. Genom systemet kan anställda, kunder och samarbetspartners enkelt göra en anmälan och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

NKI

Efter avslutat projekt får varje kund möjligheten att ge feedback på vårt arbete. På så vis kan vi direkt fånga upp frågor som vi behöver arbete med i framtida projekt. I undersökningen tas ett antal olika frågeområden upp, som t.ex. bemötande, information och problemlösning.

Stockholms Stadsmission

För oss är det viktigt att bygga en bättre stad för alla som lever i den. Därför är vi vänföretag till Stockholms Stadsmission och stolt sponsor av deras arbete med stadens mest utsatta.