Arbetsmiljö & Arbetsvillkor

Mänskliga rättigheter

Leverantören ska stödja och respektera internationellt deklarerade mänskliga rättigheter och behandla sina anställda, underleverantörer och andra människor som påverkas av verksamheten rättvist och med respekt för alla människors lika värde. Leverantörer ska ha rutiner för att utvärdera risken för att de genom sin verksamhet medverkar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Diskriminering och trakasserier

TL Bygg accepterar ingen form av diskriminering, oavsett grund. Trakasserier, mobbning, hot eller annan kränkande fysisk eller verbal behandling får inte förekomma.

Föreningsfrihet

Så långt tillämplig lag medger ska leverantörens anställda ha rätt att organisera sig fackligt och delta i kollektiva förhandlingar utan risk för vedergällning, hot eller ofredande. I länder där fackföreningsfriheten är inskränkt ska leverantörer sträva efter en arbetsmiljö där företagsledning
och anställda kan diskutera arbetsrelaterade frågor på ett konstruktivt sätt.

Arbetsvillkor

Leverantörens anställda ska ha:

  • Skriftliga anställningsavtal på ett språk som de förstår
  • Rätt till lagstadgad ledighet, inklusive sjuk och föräldraledighet
  • Rätt till minst en vilodag i veckan. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagstadgade gränsen eller 60 timmar i veckan, inklusive övertid
  • Rätt till lagstadgad övertidsersättning.

Lön ska utbetalas regelbundet, direkt till den anställda, på utsatt tid och till fullo. Löneavdrag som disciplinär åtgärd är inte tillåtet.

Principerna ovan gäller även de som arbetar för leverantören under anställningslika förhållanden.

Tvångsarbete

Allt arbete ska ske under frivilliga former. Ingen form av tvångsarbete eller arbete kopplat till någon form av hot eller bestraffning är tillåten. Anställda är fria att avsluta sin anställning efter skälig
uppsägningstid. Inga anställda får tvingas att deponera pengar eller identitetshandlingar hos sin
arbetsgivare.

Barnarbete

Barnarbete får inte förekomma. Saknas lokal lagstiftning får ingen anställas som är under 15 år.

Arbetsmiljö

Leverantören ansvarar för att egna och underleverantörers arbeten är planerade och utformade så att arbetsmiljön är säker att vistas i. Leverantören ska arbeta systematiskt och förebyggande för att ständigt förbättra arbetsmiljön. Ohälsa och olyckor ska förebyggas och incidenter ska rapporteras.

Anställda och alla som arbetar för leverantörens räkning ska regelbundet utbildas i säker arbetsmiljö och relevant information ska finnas lättillgänglig på ett språk som alla verksamma förstår.

Leverantören ska tillhandahålla relevant skyddsutrustning till samtliga anställda och ansvara för att underleverantörer tillhandahåller relevant skyddsutrustning till sina anställda.

Leverantörens personal får inte vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid på arbetsplatsen. Beställaren har rätt att kontrollera detta genom stickprov utan förvarning.

Leverantören ansvarar för att alla verksamma, oavsett anställnings- och kontraktsform omfattas av olycksfallsförsäkring.